PERHON SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMENOHJESÄÄNTÖ

 

SISÄLLYSLUETTELO

 

1 § Hautaustointa koskevat säännökset .........................................................2

2 § Hautaustoimen hallinto ........................................................................... 2

3 § Hautausmaat.............................................................................................3

4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma.................................................  3

5 § Hauta........................................................................................................ 4

6 § Hautaoikeus ............................................................................................. 4-5

7 § Hautaamisjärjestys ...................................................................................6

8 § Hautaoikeuden haltija ............................................................................  6

9 § Todistus hautaoikeudesta.......................................................................   7

10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen................. 7

11 § Hautaaminen ..........................................................................................8

12 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto ........................................................ 9

13 § Haudan hoitaminen ................................................................................10

14 § Hautamuistomerkit.................................................................................11

15 § Hautakirjanpito ......................................................................................12

16 § Hautausmaan katselmus.........................................................................13

17 § Liikkuminen hautausmaalla...................................................................13

18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys....................................................13

19 § Räjäytystyöt hautausmaalla ...................................................................14

20 § Voimaantulo...........................................................................................14

 

 

 

1 § Hautaustointa koskevat säännökset

 

Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa,

kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien

säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

Hautaustoimilaki (457/2003)

Kirkkolaki (1274/2003) 17 luku

Kirkkojärjestys (1055/1993) 17 luku

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 7 luku 39 - 42 §

                     

KL 17 luku

7 §

Hautaustoimen ohjesääntö

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, joka on

alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa

ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta,

haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien

hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä.

 

 

 

2 § Hautaustoimen hallinto

 

Seurakunnan hautaustoimesta vastaa kirkkoneuvosto. Tämän ohjesäännön

lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa

määrätään kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja viranhaltijoiden johtosäännössä.

Hautaustoimen tehtäviä hoitaa taloustoimisto ja seurakuntamestari.

 

KL 10 luku

4 §

Viranhaltijan ja luottamushenkilön toimivalta

Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä

kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä

antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä

mainittavia asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian

käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena.

5 §

Ratkaisuvallan siirtäminen

Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn

ajan kuluessa siirtää viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai

muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

 

3 § Hautausmaat

 

Perhon seurakunnalla on kaksi hautausmaata Jängänharju ja Haanenlehto

 

    

Hautaustoimilaki 1 luku 3 §

 

Velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien

tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita. Hautausmaa voi olla useamman

seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen.

 

KJ 17 luku 1 §

 

Seurakunnalla tulee olla oma tai toisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän

kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää

muuta vihittyä hautausmaata.

 

4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma

 

Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan

käyttösuunnitelmaa.

KL 17 luku 8 §

 

Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma

Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan

ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava

tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä säädetään

niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan

käyttösuunnitelmassa on määrättävä.

 

KJ 17 luku 6 §

                     

Hautausmaakaava on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat,

sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa

hauta-alueet sopiviin yksiköihin. Hautausmaakaava laaditaan siten,

että hautausmaaksi varattu alue tulee maaston luonne, kauneusnäkökohdat

ja seurakunnan taloudellinen kantokyky huomioon

ottaen käytetyksi tarkoituksenmukaisesti. Kaavaan sisältyy myös

hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jätehuollon

järjestäminen sekä käytävien, hauta-alueiden ja rakennusten sijainti.

 

Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen

selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat,

jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee

lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus

ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa

otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan

osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön

erityiset rajoitukset.

 

5 § Hauta

 

Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten

varattua maa-aluetta hautausmaalla. Hauta sisältää yhden tai useamman

vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen

hautasijan.

Arkkuhaudan vähimmäissyvyydestä määrätään terveydensuojeluasetuksessa.

Jos hautausmaa tai sen osa käyttösuunnitelmassa on osoitettu kerros eli

syvähautaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan hautaan haudata kaksi

tai useampia arkkuja päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen lisätään 0,6

metriä arkkua kohden.

Uurnahaudan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske

ilman uurnaa haudattavaa tuhkaa. Arkkuhautasija voidaan muuttaa uurnahautaukseen

siten, että asiasta tehdään merkintä seurakunnan hautakirjanpitoon.

Uurnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa.

Haanenlehdon muistolehdossa on myös näkyvästi merkittyjä hautasijoja sekä yksityisiä muistomerkkejä.

Haanenlehdossa on myös tuhkan sirottelualue ja alue kriisiaikoja varten.

 

 

Terveydensuojeluasetus 40 § 2 ja 3 mom.

Arkkuun sijoitettu ruumis on haudattava maahan vähintään 150

senttimetrin syvyyteen. Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan

25 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.

 

Ruumis voidaan sijoittaa myös hautakammioon edellyttäen, ettei

siitä aiheudu terveyshaittaa. Hautakammioon saa haudata 2 momentissa

mainittua aikaa lyhyemmin väliajoin edellyttäen, että

kunnan terveydensuojeluviranomainen hyväksyy hautaamisen.

 

6 § Hautaoikeus

 

Hautasijan osoittamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta

hauta-alueelta, joka sijaitsee Perhon seurakunnan Haanenlehdon hautausmaalla. Tällä

hauta-alueella noudatetaan sijaintipaikan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä

ja muita hautaustoimen säännöksiä.

Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen

oikeus hautaan sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen

haudatuksi.

 

Hautaustoimilaki 2 luku 4 §

Hautasijan osoittaminen

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä

on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka

kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä

seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.

 

Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua

kotikuntaa, 1 momentissa mainittu velvollisuus on sillä evankelisluterilaisen

kirkon seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä, jonka alueella vainaja kuollessaan asui.

 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä

on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan myös sellaiselle

kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle Suomen kansalaiselle,

jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille

muuttamista oli seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.

 

 

5 §

Tunnustukseton hauta-alue

Hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuksettomalta

hauta-alueelta, joka ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana

seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueesta.

Tunnustukseton hauta-alue on erillinen hautausmaa tai muusta

hautausmaasta selvästi erottuvalla tavalla rajattu hautausmaan osa.

 

Hautaustoimilaki 8 luku 28§ 3 mom.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämän lain 5 §:ssä säädettyä velvoitetta osoittaa hautasija tunnustuksettomalta

hauta-alueelta sovelletaan kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta

 

 

KL 17 luku 2 §

Hautaoikeus

Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään

hautaustoimilaissa (457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa

hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle

vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.

Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan

omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden

muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden

vain seurakunnalle.

 

Hautaoikeus luovutetaan enintään 25 vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden

voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan

kalenterivuoden alusta. Voimassaoloaika päättyy kuitenkin

aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta

on kulunut 25 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan

uudelleen käyttää. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan

oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa

hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus

on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun

hautausmaan osana. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.

 

Hautaoikeuden lakkaamisesta siinä tapauksessa, että haudan

hoito on olennaisesti laiminlyöty, säädetään 5 §:n 3 momentissa.

 

KL 26 luku 7 §

Hautaustoimi

Jos seurakunta on ennen tämän lain voimaantuloa luovuttanut

haudan ainiaaksi, tämä luovutus on edelleen voimassa niin kauan

kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Hautaan sovelletaan

kuitenkin, mitä 17 luvun 5 §:ssä on säädetty.

 

 

Hautoihin, jotka on luovutettu määräajaksi ennen tämän lain

voimaantuloa, sovelletaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä

siltä osin kuin ne eivät rajoita hautaoikeuden haltijalla kumotun

kirkkolain mukaan olleita oikeuksia

 

7 § Hautaamisjärjestys

 

Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan on hautausjärjestelyistä

huolehtivan esitettävä tarvittaessa ensisijaisten oikeudenomistajien suostumus

asiaan sekä sukuselvitys.

 

KL 17 luku 4 §

Hautaamisjärjestys

 

Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2

momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja,

jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden

kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan

etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso.

Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen

suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä

heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä

näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella

voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan

haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen

syy.

 

8 § Hautaoikeuden haltija

 

Hautaoikeuden haltijasta on voimassa mitä siitä säädetään erikseen.

 

KL 17 luku 3 §

Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan,

sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin

hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai

määrätään.

 

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata,

sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden

kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida

olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi

tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on

kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset.

Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija

edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta

haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan

viranomaiselle.

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset

eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto

voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla

asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

 

9 § Todistus hautaoikeudesta

 

Hautaoikeuden haltijalle annetaan todistus, jossa on tiedot haudan sijainnista,

hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä,

jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata.

 

 

10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen

 

Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa arkussa ruumissuojassa,

jonne ei saa päästää sivullisia. Arkkuun on merkittävä vainajan

nimi.

Hautaustoimesta vastaava viranomainen voi määrätä ruumiin siirrettäväksi

hautaan ennen hautaamista terveydensuojelusyistä tai muusta erityisestä

syystä. Tällöin hauta on peitettävä arkun korkeudelta.

Omaisten pyynnöstä ruumis voidaan viedä hautaan ennen hautaamista,

jos esteitä siihen ei ole.

Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta,

seurakunnalla on oikeus haudata tuhka seurakunnan ylläpitämän

hautausmaan muistolehtoon.

 

Terveydensuojeluasetus 7 luku 41 §

Ruumiin käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen

Jos vainaja on sairastanut tarttuvaa tautia ja tartunnan vaara on

edelleen olemassa, on vainajan kuolinsyyn selvittäjän ilmoitettava

tästä ruumista käsittelevälle.

Muualla kuin sairaalan tiloissa ruumis on säilytettävä asianmukaisessa

tiiviissä arkussa tai vastaavassa ennen hautaamista.

Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa

kulkuneuvossa.

Ruumiinkuljettamisesta valtioiden välillä säädetään erikseen.

 

Hautaustoimilaki 7 luku 18 §

Tuhkan luovuttaminen

Krematorion ylläpitäjä saa luovuttaa tuhkan vain haudattavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Luovutuksensaajan on ennen tuhkan luovuttamista ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan sijoittamaan.

Krematorion ylläpitäjä ei saa luovuttaa tuhkaa, jos on perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tultaisiin käsittelemään tämän lain säännösten vastaisesti.

Krematorion ylläpitäjän on tuhkan luovuttamiseen liittyvässä toiminnassa noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) sekä laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään.

 

11 § Hautaaminen

 

Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista viimeistään 4 (neljä)

työpäivää ennen toimitusta. Ennen hautaamista on esitettävä hautauslupa.

Hauta kaivetaan kartan määräämään paikkaan ja sen leveys ja pituus

määräytyvät arkun suuruuden mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän

väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle saakka.

Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan

jäännökset suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan

pohjalle.

Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan

avaamiselle.

Ruumis on haudattava helposti maatuvassa arkussa. Ruumiin hautaaminen

voidaan erityisistä syistä sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset

sen sallivat. Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa. Tuhkan hautaaminen

voi tapahtua myös ilman uurnaa hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisella tavalla.

Hauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka päälle kukkalaitteet

lasketaan.

Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakunta. Omaiset voivat

peittää haudan, jos siitä on erikseen sovittu.

Haudalla olevat hautamuistomerkit ovat hautaoikeuden haltijan kustannuksella

siirrettävä syrjään ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että

muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta.

Omaisten on poistettava hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet kesäaikana

kukkien kuihduttua. Talvella jäätyneet kukkalaitteet voivat olla sulan maan aikaan saakka,

minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne.

 

Hautaustoimilaki 1 luku 2 §

Yleiset velvollisuudet

Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava

Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan

muistoa kunnioittavalla tavalla.

Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan

käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

 

Hautaustoimilaki 7 luku 19 §

Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen muulla tavoin

Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla

tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Jolleivät 23 §:ssä tarkoitetut

henkilöt tämän jälkeen kehotuksesta huolimatta huolehdi

tuhkasta, sijoitetaan tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille

hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi.

Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai haltijan

suostumus.

 

Terveydensuojeluasetus 40 § 1 mom.

Hautaaminen

Vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tiiviissä asianmukaisessa

arkussa tai vastaavassa taikka tuhkattava krematoriossa.

 

 

12 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

 

Haudattu ruumis tai tuhka saadaan siirtää toiseen hautaan, jos lääninhallitus

erityisen painavista syistä on myöntänyt siihen luvan. Haudatun

ruumiin siirtäminen edellyttää lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen

myöntämää lupaa. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua

toimitettava tiedoksi seurakunnalle.

 

Hautaustoimilaki 8 luku 24 §

Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto

Haudattu ruumis tai tuhka saadaan erityisen painavista syistä

lääninhallituksen luvalla siirtää toiseen hautaan. Haudatun ruumiin

siirtämiseen tarvittavasta terveydensuojeluviranomaisen luvasta

säädetään erikseen.

 

Terveydensuojeluasetus 7 luku 42 §

Haudatun ruumiin siirtämistä koskevaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle osoitettuun hakemukseen on liitettävä tiedot vainajasta sekä virallinen selvitys kuoleman syystä ja ajasta, ruumiin hautapaikasta sekä selvitys ruumille varatusta uudesta hautapaikasta.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hankittava hautausmaiden omistajilta lausunto terveydellisten seikkojen selvittämiseksi haudatun ruumiin siirtämisestä tehdystä hakemuksesta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää haudatun ruumiin siirtämisen tai määrätä ruumista siirrettäessä noudatettavista muista toimenpiteistä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä aika, jonka kuluessa ruumiin siirtäminen on toimitettava.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä ruumiin siirtämistä koskeva päätös tiedoksi sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonne ruumis siirretään, sekä asianomaisille lääninhallituksille ja hautausmaiden omistajille. (23.3.2006/207)

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla ruumista haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa.

 

Hallintolaki (434/2003) 34 § 1 mom

Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus

lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista

ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 

13 § Haudan hoitaminen

 

Hautaa on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty.

Seurakunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautausmaan hoitamisesta

yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi.

Hautoja hoitavan yrittäjän on tehtävä asiasta ilmoitus seurakunnalle.

Jos hautoja hoitava yrittäjä haluaa käyttää työssään seurakunnan tarvikkeita

tai muita hautausmaan palveluja, hänen on sovittava siitä seurakunnan

kanssa erikseen.

Kirkkovaltuusto voi kirkkolain mukaisilla perusteilla määrätä haudan

seurakunnan kustannuksella säilytettäväksi. Kirkkovaltuusto voi tällöin

myös hyväksyä sopimuksen, jolla muu yhteisö tai henkilö sitoutuu vastaamaan

haudan hoitamisesta.

 

KL 17 luku 5 §

Haudan hoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina.

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi

kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan

hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin

hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista

on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi

päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

 

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta

ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta.

Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että

hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka

varoilla kyseiset haudat hoidetaan.

 

Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto

voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden

määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei

hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.

Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa

säädetyllä tavalla.

Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada

tietoa, ilmoitus 3 momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain

14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa koskevasta

päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä

tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti

leviävässä sanomalehdessä.

 

 

14 § Hautamuistomerkit

 

Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan

hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta

muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla

ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan

muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin

lunastetulle haudalle. Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä

tekee kirkkoneuvosto, jollei asiaa johtosäännössä ole delegoitu viranhaltijalle.

Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen

seurakuntamestarin kanssa.

Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle.

Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän

vaaraa ole.

Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty

eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin

kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on

vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana.

Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu,

on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko

tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai

laiminlyöjältä.

Seurakunnalla on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asettamatta jätetyt

hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan

laiminlyöjältä.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei

hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli.

Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on seurakunnan kehotuksesta

viipymättä korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta

poistettaviksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.

Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä

siitä erikseen säädetään.

 

Hautaustoimilaki 5 luku 14 §

Hautamuistomerkit

Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä.

Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.

 

KL 17 luku

6 § Erimielisyyden ratkaiseminen

Kirkkoneuvosto ratkaisee erimielisyyden hautaoikeudesta, hautaoikeuden

haltijasta, siitä keitä hautaan voidaan haudata, haudan haltijan velvollisuuksista

tai muusta hautaa tai hautaamista koskevasta asiasta, jollei hautaustoimilaissa ole toisin säädetty.

 

KJ 17 luku 12 §

 

Jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti

arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan, ne on asetettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin huolehdittava niiden säilyttämisestä.

 

 

15 § Hautakirjanpito

 

Haudoista ja niihin haudatuista pidetään hauta- ja vainajaluetteloa.

Hautausmaakohtaiseen hautaluetteloon merkitään hautausmaan osasto,

rivi, hauta, hautapaikka ja hautasija, haudatun nimi, siunaamisajankohta,

hautaamisajankohta, hautaoikeuden voimassaoloaika, hautaoikeuden haltija

ja hänen osoitteensa sekä keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin

voidaan merkitä taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja

niiden sijainti.

Aakkoselliseen vainajaluetteloon merkitään hautaustoimilain hautarekisteriltä

edellyttämät tiedot.

 

Hautaustoimilaki 5 luku 12 §

Hautarekisteri

 

Hautausmaan ylläpitäjän on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät

vainajan:

1) sukunimi ja etunimet;

2) syntymäaika tai henkilötunnus;

3) kuolinaika;

4) hautaamisajankohta;

5) hautaamistapa; sekä

6) haudan sijainti.

 

Rekisteriin voidaan merkitä myös hautaoikeuden haltijan

nimi ja postiosoite, hautaoikeuden voimassaoloaika sekä tieto siitä,

keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä

hautausmaalla olevat taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat

muistomerkit ja niiden sijainti.

 

Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muistolehtoon, merkitään

rekisteriin 1 momentissa säädetyt tiedot lukuun ottamatta tuhkan sijaintia.

Tässä pykälässä tarkoitettu rekisteri tulee säilyttää pysyvästi.

Kun 8 §:ssä tarkoitettu yhteisö tai säätiö lopettaa toimintansa, tulee

tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat luovuttaa säilytettäväksi arkistolaitokseen.

 

16 § Hautausmaan katselmus

 

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten

katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,

joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt

havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,

1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa

noudatettu;

2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden

kanssa;

3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja

4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen

määräysten mukaista.

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

 

 

17 § Liikkuminen hautausmaalla

 

Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaille.

 

 

18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys

 

Hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä säädetään erikseen.

Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, hautausmaan

istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa

häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen

osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain

ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka välttämättömään

huoltoajoon, vihkiparin ja vammaisten kuljettamisen kirkkoon. Vihkiparia kuljettavan auton perään ei kirkkomaalla sallita heliseviä purkkeja. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.

Tupakointi on kielletty hautausmaa- ja kirkkoalueella.

Jätteet on lajiteltava asianmukaisella tavalla siten, että puutarhajäte erotetaan kaatopaikalle vietävistä

jätteistä.

Järjestyslaki (612/2003)

Jätelaki (646/2011) 1 §

 

Roskaamiskielto 72 §

Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua

konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä

voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman

rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa

muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

 

Roskaajan siivoamisvelvollisuus 73 §

Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

 

 

19 § Räjäytystyöt hautausmaalla

 

Räjäytystyön suorittamisesta hautausmaalla noudatetaan mitä siitä erikseen

säädetään ja määrätään.

Räjäytysten suorittaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa muutoin

kuin poikkeustapauksissa.

Räjähdeasetus (390/2005) 1 luku 1-2 §

1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää yleistä turvallisuutta.

2 § Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään:

1) vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, siirrosta sekä säilytyksestä;

2) räjähteille asetettavista vaatimuksista sekä räjähteiden valmistuksesta, maahantuonnista, käytöstä, siirrosta, kaupasta, luovutuksesta, hallussapidosta, varastoinnista, säilytyksestä ja hävittämisestä;

3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa toiminnoissa käytettäville laitteille ja laitteistoille asetettavista vaatimuksista ja niiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen liittyvistä toimenpiteistä;

4) 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ja laitteistojen asennukseen ja huoltoon liittyvistä vaatimuksista sekä muista vahinkojen estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä;

5) pölyjen aiheuttaman räjähdysvaaran ehkäisemiseksi tarvittavista toimenpiteistä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin sekä räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin yhteydessä.

 

Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 458/2016

 

Panostajalaki 423/2016

 

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2018

 

Turvallisuusselvityslaki 726/2014

 

 

20 § Voimaantulo

 

Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun tuomiokapitulin vahvistamista koskeva

päätös saa lainvoiman. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisempi 03.12.2003

vahvistettu hautaustoimen ohjesääntö.